لحن داودی چنان محبوب بود                    لیك بر محروم بانگ چوب بود
محمد علیاری- اراک
تاریخ 24 128
95-02-05 دانلود دانلود خوشا آنانکه هر شامان ته وینند**سخن با ته گرند با ته نشینند باباطاهر
95-01-29 دانلود دانلود نگارینا دل و جانم ته دیری***همه پیدا و پنهانم ته دیری باباطاهر
94-10-06 دانلود دانلود الاله کوهسارانم تویی یار***بنوشه جو کنارانم تویی یار باباطاهر
94-07-23 دانلود دانلود الاله کوهسارانم تویی یار***بنوشه جو کنارانم تویی یار باباطاهر
94-07-19 دانلود دانلود دلم دور است و احوالش ندونم***کسی خواهد که پیغامش رسونم باباطاهر
94-07-02 دانلود دانلود نسیمی کز بن آن کاکل آیو *** مرا خوشتر ز بوی سنبل آیو باباطاهر