لحن داودی چنان محبوب بود                    لیك بر محروم بانگ چوب بود
انصاری-شیراز
تاریخ 24 128
94-06-05 دانلود دانلود بی همگان به سر شود بی‌تو به سر نمی‌شود *** داغ تو دارد این دلم جای دگر نمی‌شود شمس تبریزی
94-06-05 دانلود دانلود مشنو ای دوست که غیر از تو مرا یاری هست ***یا شب و روز بجز فکر توام کاری هست سعدی
94-06-05 دانلود دانلود ساکنم بر در میخانه که میخانه از اوست *** می خورم باده که این باده و پیمانه از اوست فؤاد کرمانی
94-06-05 دانلود دانلود یاران ز چشم دل برخ یار بنگرید *** بلبل شوید و رونق گلزار بنگرید فیض کاشانی
94-06-05 دانلود دانلود یا رب ز کرم دری برویم بگشا *** راهی که درو نجات باشد بنما ابوسعید ابوالخیر
94-05-12 دانلود دانلود اگر تو فارغی از حال دوستان یارا *** فراغت از تو میسر نمی‌شود ما را سعدی