لحن داودی چنان محبوب بود                    لیك بر محروم بانگ چوب بود
انصاری-شیراز
تاریخ 24 128
96/04/11 - دانلود چه خوش است بوی عشق از نفس نیازمندان **  دل از انتظار خونین دهن از امید خندان سعدی » غزلیات 
96/03/04 - دانلود میبرد دل را هوا دستم تو گیر  ** پای می‌لغزد ز جا دستم تو گیر فیض کاشانی » غزلیات
96/02/01 - دانلود هر که را باغچه‌ای هست به بستان نرود  ** هر که مجموع نشستست پریشان نرود سعدی » غزلیات 
94-06-05 دانلود دانلود بی همگان به سر شود بی‌تو به سر نمی‌شود *** داغ تو دارد این دلم جای دگر نمی‌شود شمس تبریزی
94-06-05 دانلود دانلود مشنو ای دوست که غیر از تو مرا یاری هست ***یا شب و روز بجز فکر توام کاری هست سعدی
94-06-05 دانلود دانلود ساکنم بر در میخانه که میخانه از اوست *** می خورم باده که این باده و پیمانه از اوست فؤاد کرمانی
94-06-05 دانلود دانلود یاران ز چشم دل برخ یار بنگرید *** بلبل شوید و رونق گلزار بنگرید فیض کاشانی
94-06-05 دانلود دانلود یا رب ز کرم دری برویم بگشا *** راهی که درو نجات باشد بنما ابوسعید ابوالخیر
94-05-12 دانلود دانلود اگر تو فارغی از حال دوستان یارا *** فراغت از تو میسر نمی‌شود ما را سعدی