لحن داودی

صفحه اصلی

اسماعیلپور

تاریخ 16 128 شعر
94-02-10 دانلود دانلود من بی‌مایه که باشم که خریدار تو باشم
92-10-06 دانلود دانلود شرف نفس به جودست و کرامت به سجود
92-07-12 دانلود دانلود بوی بهار آمد بنال ای بلبل شیرین نفس
92-03-26 دانلود دانلود آن دوست که من دارم وان یار که من دانم
92-02-26 دانلود دانلود هر که بیمار تو باشد درد بیمارش نباشد
92-02-13 دانلود دانلود هرگز آن دل نبمیرد که تو جانش باشی
92-02-02 دانلود دانلود         بوی بهار آمد بنال ای بلبل شیرین نفس
91-12-24 دانلود دانلود بر لب دریا چه می گردی مدام
91-12-11 دانلود دانلود آن دوست که من دارم وان یار که من دانم
91-12-10 دانلود دانلود نگارا، وقت آن آمد که یکدم ز آن من باشی
91-10-15 دانلود دانلود ما کشته نفسيم و بس آه برآيد از ما به قيامت که چرا نفس نکشتيم
الــمــنــت لــلــه کــه نـمــردیـم و بــدیـدیـم
91-09-17 دانلود دانلود مشنو ای دوست که غیر از تو مرا یاری هست
91-09-11 دانلود دانلود لاجرم آن شاهد صبح ازل
پادشاه دلبران عزوجل
91-08-19 دانلود دانلود هر کسی را هوسی در سر و کاری در پیش
91-08-14 دانلود دانلود تو اگر به حسن دعوی بکنی گواه داری
91-08-12 دانلود دانلود نه از چینم حکایت کن نه از روم
91-07-30 دانلود دانلود ز من مپرس که در دست او دلت چونست
91-07-28 دانلود دانلود چو بلبل سحری برگرفت نوبت بام
91-07-14 دانلود دانلود خیالش نقش می بندم به دیده- شاه نعمت‌الله ولی
91-07-06 دانلود دانلود ساقیا می ده که ما دردی کش میخانه‌ایم-سعدی
91-01-25 دانلود دانلود ساقیا می ده که ما دردی کش میخانه‌ایم-سعدی
91-01-18 دانلود دانلود خبرت خراب تر کرد جراحت جدایی-سعدی
90-11-14 دانلود دانلود
90-10-11 دانلود دانلود  
90-10-09 دانلود دانلود  
90-09-20 دانلود دانلود  
90-09-18 دانلود دانلود  
90-09-16-اذان دانلود دانلود  
90-09-10 دانلود دانلود  
90-08-13 دانلود دانلود