لحن داودی چنان محبوب بود                    لیك بر محروم بانگ چوب بود
نعمت الله حامدی
تاریخ 24 128
94-11-04 دانلود دانلود همای اوج سعادت به دام ما افتد***اگر تو را گذری بر مقام ما افتد حافظ
94-10-20 دانلود دانلود دل از من برد و روی از من نهان کرد***خدا را با که این بازی توان کرد حافظ
94-08-21 دانلود دانلود زاهد خلوت نشین دوش به میخانه شد***از سر پیمان برفت با سر پیمانه شد حافظ
94-08-03 دانلود دانلود ترسم که اشک در غم ما پرده در شود***وین راز سر به مهر به عالم سمر شود حافظ
94-07-19 دانلود دانلود در نظربازی ما بی‌خبران حیرانند***من چنینم که نمودم دگر ایشان دانند حافظ
94-07-16 دانلود دانلود دلا بسوز که سوز تو کارها بکند***نیاز نیم شبی دفع صد بلا بکند حافظ
94-07-09 دانلود دانلود کلک مشکین تو روزی که ز ما یاد کند***ببرد اجر دو صد بنده که آزاد کند حافظ
94-07-02 دانلود دانلود خیز تا خرقه صوفی به خرابات بریم***شطح و طامات به بازار خرافات بریم حافظ
94-06-26 دانلود دانلود مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم***هواداران کویش را چو جان خویشتن دارم حافظ
94-05-25 دانلود دانلود مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد *** نقش هر نغمه که زد راه به جایی دارد حافظ