لحن داودی چنان محبوب بود                    لیك بر محروم بانگ چوب بود
لک- اراک
تاریخ 24 128
95-08-02 دانلود دانلود اگر یکبار زلف یار از رخسار برخیزد***هزاران آه مشتاقان ز هر سو زار برخیزد عراقی
95-07-15 دانلود دانلود ز دل، جانا، غم عشقت رها کردن توان؟ نتوان**ز جان، ای دوست، مهر تو جدا کردن توان؟ نتوان عراقی
95-06-07 دانلود دانلود چه دانستم که این سودا مرا زین سان کند مجنون**دلم را دوزخی سازد دو چشمم را کند جیحون شمش تبریزی
95-04-17 دانلود دانلود من باز ره خانه خمار گرفتم**ترک ورع و زهد به یک بار گرفتم عراقی
95-02-05 دانلود دانلود مرغ دلم باز پریدن گرفت**طوطی جان قند چریدن گرفت شمش تبریزی
94-10-24 دانلود دانلود بخت بازآید از آن در که یکی چون تو درآید**روی میمون تو دیدن در دولت بگشاید سعدی
94-06-15 دانلود دانلود این فقیهان که بظاهر همه اخوان همند**گر به باطن نگری دشمن ایمان همند فیض کاشانی
94-05-25 دانلود دانلود می روان کن ساقیا، کین دم روان خواهیم کرد *** بهر یک جرعه میت این دم روان خواهیم کرد عراقی