لحن داودی چنان محبوب بود                    لیك بر محروم بانگ چوب بود
محمد معتمدی
تاریخ 24 128
  دانلود دانلود

ای خدا این وصل را هجران مکن***سرخوشان عشق را نالان مکن

شمس
  دانلود دانلود

ثنا و حمد بی‌پایان خدا را***که لطفش در وجود آورد ما را

سعدی
  دانلود دانلود

دل و دین و عقل و هوشم همه را بر آب دادی***ز کدام باده ساقی به من خراب دادی

فیض کاشانی
  دانلود دانلود

ای دوای درون خسته‌دلان***مرهم سینه شکسته دلان

هلالی جغتایی
  دانلود دانلود

ای ازلی مرد برای ابد***بی تو زمین سرد برای ابد

مناجات
  دانلود دانلود

خداوندا دری از غیب بگشای***جمال شاهد لا ریب بنمای

مناجات
  دانلود دانلود

اگر شراب خوری جرعه‌ای فشان بر خاک***از آن گناه که نفعی رسد به غیر چه باک

حافظ
  دانلود دانلود

الهی سینه ای ده آتش افروز***درآن سینه دلی آن دل همه سوز

وحشی بافقی