لحن داودی چنان محبوب بود                    لیك بر محروم بانگ چوب بود
نظری
تاریخ 24 128
95-07-29 دانلود دانلود با دلم گلزار می‌گوید سخن**از زبان یار می‌گوید سخن فیض کاشانی
95-07-15 دانلود دانلود زنده جاوید کیست کشته شمشیر دوست**کاب حیات قلوب در دم شمشیر اوست سعدی