لحن داودی چنان محبوب بود                    لیك بر محروم بانگ چوب بود
رضایی- سیرجان

تاریخ 24 128
94-05-11 دانلود دانلود اگر عالم همه پرخار باشد *** دل عاشق همه گلزار باشد شمس تبریزی
94-05-04 دانلود دانلود ای عاشقان ای عاشقان من خاک را گوهر کنم *** وی مطربان ای مطربان دف شما پرزر کنم شمس تبریزی
94-05-04 دانلود دانلود دعای ابوحمزه ثمالی نیاز تجلی