لحن داودی چنان محبوب بود                    لیك بر محروم بانگ چوب بود
رضوانی
تاریخ 24 128
94-08-21 دانلود دانلود دلی یا دلبری، یا جان و یا جانان، نمی‌دانم***همه هستی تویی، فی‌الجمله، این و آن نمی‌دانم عراقی