لحن داودی

صادقی

تاریخ  16  128  
95-02-02 دانلود دانلود نه مراست قدرت آنکه دم، زنم از جلال تو یا علی
95-01-26 دانلود دانلود ای خدای پاک و بی انباز و یار           
93-04-27 دانلود دانلود علی یا علی            
93-03-25 دانلود دانلود سخنی از لب آن یار بگویم یا نه             
93-02-25 دانلود دانلود موسی وشبان