لحن داودی چنان محبوب بود                    لیك بر محروم بانگ چوب بود
اسدالله شمسی خوانی
تاریخ 24 128
96-01-10 دانلود دانلود از آن روزی که یار من خیالش کرد مهمانم***بسی شادی و عشرت ها میان دل که میرانم شمس
95-08-20 دانلود دانلود دارم از زلف سیاهش گله چندان که مپرس***که چنان ز او شده‌ام بی سر و سامان که مپرس حافظ
95-06-26 دانلود دانلود ای خدا شرمنده‌ام از کثرت احسان تو***شرم بر شرمم فزاید چون کنم عصیان تو فیض کاشانی
95-06-25 دانلود دانلود به صحرا بنگرم صحرا ته وینم***به دریا بنگرم دریا ته وینم باباطاهر
95-06-01 دانلود دانلود ای عزیز وقت ای پیر زمان***نوربخش قلب جمله سالکان مناجات-اسرارالعشق
94-05-29 دانلود دانلود اگر به کوی تو باشد مرا مجال وصول***رسد به دولت وصل تو کار من به اصول حافظ