لحن داودی چنان محبوب بود                    لیك بر محروم بانگ چوب بود
نصرالله شمسی خوانی
تاریخ 24 128
96-02-14 دانلود دانلود

الهی حالتی ده تا در آن حالت ترا بینم***سپس آن را مقامم کن که دایم با تو بنشینم

مناجات شیخ محمد فانی سمنانی-درویش ظفرعلی
96-01-31 دانلود دانلود

ای حیدر شهسوار وقت مددست***ای زبدهٔ هشت و چار وقت مددست

ابوسعید ابوالخیر
96-01-17 دانلود دانلود

همه جمال تو بینم چو چشم باز کنم***همه شراب تو نوشم چو لب فراز کنم

مولوی-دیوان شمس
96-01-10 دانلود دانلود

از آن روزی که یار من خیالش کرد مهمانم***بسی شادی و عشرت ها میان دل که میرانم

مولوی-دیوان شمس
95-12-26 دانلود دانلود

تا تو حریف من شدی ای مه دلستان من***همچو چراغ می جهد نور دل از دهان من

مولوی-دیوان شمس
95-12-12 دانلود دانلود

گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس***زین چمن سایه آن سرو روان ما را بس

حافظ
95-12-05 دانلود دانلود

تا توانی روز وشب ای خوش پسر***کن طلب آن یوسف با نور و فر

اسرالعشق
95-11-28 دانلود دانلود

دگرباره بشوریدم بدان سانم به جان تو***که هر بندی که بربندی بدرانم به جان تو

مولوی-دیوان شمس
95-11-21 دانلود دانلود

خوی بد دارم ملولم تو مرا معذور دار***خوی من کی خوش شود بی‌روی خوبت ای نگار

مولوی-دیوان شمس
95-11-14 دانلود دانلود

شب و روز در ره تو من مبتلا نشسته***تو گذر کنی نگوئی تو کئی چرا نشسته

فیض کاشانی
95-10-30 دانلود دانلود

چشم تو ناز می‌کند ناز جهان تو را رسد***حسن و نمک تو را بود ناز دگر که را رسد

مولوی-دیوان شمس
95-07-01 دانلود دانلود

شاه سلطانعلی ولی به حق***یافته کائنات از او رونق

شیخ محمد فانی سمنانی
95-06-18 دانلود دانلود

رفتم به طبیب جان گفتم که ببین دستم***هم بی‌دل و بیمارم هم عاشق و سرمستم

مولوی-دیوان شمس
95-06-05 دانلود دانلود

چه خوش گفت درویش کوتاه دست***که شب توبه کرد و سحرگه شکست

سعدی
95-05-28 دانلود دانلود

رفتم به طبیب جان گفتم که ببین دستم***هم بی‌دل و بیمارم هم عاشق و سرمستم

مولوی-دیوان شمس
95-05-21 دانلود دانلود

رفتم به طبیب جان گفتم که ببین دستم***هم بی‌دل و بیمارم هم عاشق و سرمستم

مولوی-دیوان شمس
95-04-24 دانلود دانلود

عاشقی بر من پریشانت کنم***کم عمارت کن که ویرانت کنم

مولوی-دیوان شمس
95-02-30 دانلود دانلود

عیبی نباشد از تو که بر ما جفا رود***مجنون از آستانه لیلی کجا رود

سعدی
95-02-23 دانلود دانلود

سراسر همه عیبیم بدیدی و خریدی**زهی کاله پرعیب زهی لطف خریدار

مولوی-دیوان شمس
94-12-06 دانلود دانلود

خبری اگر شنیدی ز جمال و حسن یارم***سر مست گفته باشد من از این خبر ندارم

مولوی-دیوان شمس
94-11-29 دانلود دانلود

دل من کار تو دارد گل و گلنار تو دارد***چه نکوبخت درختی که بر و بار تو دارد

مولوی-دیوان شمس
94-11-22 دانلود دانلود

ای میرآب بگشا آن چشمه روان را***تا چشم‌ها گشاید ز اشکوفه بوستان را

مولوی-دیوان شمس
94-08-24 دانلود دانلود

عارفی گوید شبی از روی حال***داشتم با زعفر از غیرت سوال

عمان سامانی
94-08-21 دانلود دانلود

آنان که طلبکار خدایید،خود،آیید***حاجت به طلب نیست شمایید، شمایید

مولوی-دیوان شمس
94-08-14 دانلود دانلود ایا سر کرده از جانم تو را خانه کجا باشد***الا ای ماه تابانم تو را خانه کجا باشد مولوی-دیوان شمس
94-05-01 دانلود دانلود خواجه بیا خواجه بیا خواجه دگربار بیا***دفع مده دفع مده ای مه عیار بیا مولوی-دیوان شمس