لحن داودی چنان محبوب بود                    لیك بر محروم بانگ چوب بود
طبسیان-مشهد
تاریخ 24 128
1394/10/18 دانلود دانلود بیا تا برآریم دستی ز دل***که نتوان برآورد فردا ز گل سعدی
  دانلود دانلود روزگاریست که سودازده روی توام***خوابگه نیست مگر خاک سر کوی توام سعدی
  دانلود دانلود من از آن روز که دربند توام آزادم***پادشاهم که به دست تو اسیر افتادم سعدی
  دانلود دانلود هر شب اندیشه دیگر کنم و رای دگر***که من از دست تو فردا بروم جای دگر سعدی