لحن داودی


بغدادچی

تاریخ  16  128  
92/01/22 دانلود دانلود فارغیم از ملک عالم فارغیم
92/01/08 دانلود دانلود اسرارلعشق
91/07/22 دانلود دانلود نهادم سر بفرمانش بکن گوهر چه میخواهد
90/09/25 دانلود دانلود  
90/08/12 دانلود دانلود  
90/08/06 دانلود دانلود  
90/05/07 دانلود دانلود  
89/04/11 دانلود دانلود  
89/04/11 دانلود دانلود  
89/02/10 دانلود دانلود  
89/01/03 دانلود دانلود  
89/01/02 دانلود دانلود  
89/01/01 دانلود دانلود  
88/11/02 دانلود دانلود  
88/09/02 دانلود دانلود  
88/09/01 دانلود دانلود  
88/05/29 دانلود دانلود  
88/04/18 دانلود دانلود  
88/03/22 دانلود دانلود  
88/03/10 دانلود دانلود  
87/04/14 دانلود دانلود  
بغدادچی-1 دانلود دانلود  
بغدادچی-2 دانلود دانلود  
بغدادچی-3 دانلود دانلود