لحن داودی چنان محبوب بود                    لیك بر محروم بانگ چوب بود
علی باقری
تاریخ 24 128
95-03-02 دانلود دانلود ای پسته تو خنده زده بر حدیث قند**مشتاقم از برای خدا یک شکر بخند حافظ
95-02-30 دانلود دانلود چه خوش بی‌مهربانی هر دو سر بی**که یکسر مهربانی دردسر بی باباطاهر
95-01-26 دانلود دانلود سوی ما آکه نباشد سفری بهتر از ین***روی ما بین که نباشد نظری بهتر از ین فیض کاشانی
95-01-05 دانلود دانلود بیا بیا که نوید از جناب دوست رسید***که عید تو منم و عود مینماید عید فیض کاشانی
94-09-29 دانلود دانلود کاش کان دلبر عیار که من کشته اویم***بار دیگر بگذشتی که کند زنده به بویم سعدی
94-08-10 دانلود دانلود هر که روی تو ندید از دو جهان هیچ ندید***هر که نشنید ز تو هیچ کلامی نشنید فیض کاشانی
94-08-07 دانلود دانلود کلک مشکین تو روزی که ز ما یاد کند***ببرد اجر دو صد بنده که آزاد کند حافظ
94-07-17 دانلود دانلود تا ز میخانه و می نام و نشان خواهد بود***سر ما خاک ره پیر مغان خواهد بود حافظ
94-07-10 دانلود دانلود من دوستدار روی خوش و موی دلکشم***مدهوش چشم مست و می صاف بی‌غشم حافظ
94-07-03 دانلود دانلود هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد***خداش در همه حال از بلا نگه دارد حافظ
94-06-29 دانلود دانلود کلک مشکین تو روزی که ز ما یاد کند***ببرد اجر دو صد بنده که آزاد کند حافظ
94-06-19 دانلود دانلود گر من از باغ تو یک میوه بچینم چه شود**پیش پایی به چراغ تو ببینم چه شود حافظ
94-06-08 دانلود دانلود به صحرا بنگرم صحرا ته وینم**به دریا بنگرم دریا ته وینم باباطاهر
94-06-01 دانلود دانلود رخ برافروزی دل من شعله اخگر شود**وربپوشانی زمن این هر دوخاکستر شود فیض کاشانی
94-05-24 دانلود دانلود ته دوری از برم دل در برم نیست *** هوای دیگری اندر سرم نیست باباطاهر
94-05-23 دانلود دانلود سخن عشق تو بی آن که برآید به زبانم *** رنگ رخساره خبر می‌دهد از حال نهانم سعدی