لحن داودی چنان محبوب بود                    لیك بر محروم بانگ چوب بود

یدالله باصری منش
تاریخ 24 128 شعر شاعر
96-08-05   دانلود مرا آن دلبر پنهان همی‌گوید به پنهانی***به من ده جان به من ده جان چه باشد این گران جانی دیوان شمس 
96-07-28   دانلود شاهان جهان باشند از جان چو گدای تو***محبوب تر از جانی صد جان به فدای تو ابوسعید ابوالخیر
96-06-31   دانلود غازی بره شهادت اندر تک و پوست***غافل که شهید عشق فاضلتر ازوست ابوسعید ابوالخیر
94-07-02 دانلود دانلود روزی که برفتند حریفان پی هر کار***زاهد سوی مسجد شد و من جانب خمار     شیخ بهایی
94-05-04 دانلود دانلود این خانه که پیوسته در او بانگ چغانه‌ست  ***   از خواجه بپرسید که این خانه چه خانه‌ست     دیوان شمس 
94-03-22 دانلود دانلود من عاشـق جانبازم از عشـق نپرهیزم
94-01-14 دانلود دانلود درد اگر داري دوا از خود بجو  
93-12-01 دانلود دانلود سپهدار بلا مجنون غمناک  
93-09-21 دانلود دانلود  دید مجنون را یکی روزی که گشت  
93-09-21 دانلود دانلود دوش تا روز دل از عشق تنعم می کرد  
93-08-09 دانلود دانلود باز دلبر میزند ساز جنون- اسرارالعشق  
93-06-28 دانلود دانلود ای قوم به حج رفته، کجایید؟کجایید؟  
93-02-12 دانلود دانلود ای به مهرت دل خراب آباد  
93-01-08 دانلود دانلود گذری کن به سوی ما گذری  
92-11-04 دانلود دانلود منم مجنون منم لیلی نمی گویی چه می گویم  
92-09-29 دانلود دانلود پیر منم جوان منم تیر منم کمان منم  
92-08-10 دانلود دانلود مجنون چو دیار یار را دید  
92-07-19 دانلود دانلود این کیست این این کیست این هذا جنون العاشقین  
92-06-19 دانلود دانلود به مجنون گفت روزی ساربانی  
92-06-08 دانلود دانلود مجنون چو دیار یار را دید  
92-03-31 دانلود دانلود حاجت گه جانم این زمین است  
91-11-20 دانلود دانلود منم مجنون منم لیلی نمی گویی چه می گویم  
91-11-17 دانلود دانلود لیلی و مجنون  
91-11-10 دانلود دانلود میلاد حضرت رسول (ص)
بلغ العلی به کماله، کشفت دجی به جماله

 
91-10-29 دانلود دانلود نیم شب خوش آفتابی دیده ام  
91-08-09 دانلود دانلود لیلی و مجنون
تا کی به تمنای وصال تو یگانه
 
91-06-31 دانلود دانلود ای دل شکایت‌ها مکن تا نشنود دلدار من
91-06-17 دانلود دانلود مشرب توحید یاران خوش بود  
91-04-30 دانلود دانلود بسر شوق سر کوی ته دیرم  
91-04-30 دانلود دانلود در میکده مست و رند و قلاش  
91-03-05 دانلود دانلود عاشق و مست و رندم و جانباز  
91-01-25 دانلود دانلود    
91-01-01 دانلود دانلود    
90-12-05 دانلود دانلود دوش چه خورده ای دلا راست بگو نهان مکن  
90-10-30 دانلود دانلود ای مطرب این غزل گو کی یار توبه کردم  
90-10-24 دانلود دانلود خرامان می روی در دل چراغ افروز جان و تن  
90-09-25 دانلود دانلود در آتش مشتاقی هم جمعم و هم شمعم  
90-08-06 دانلود دانلود    
90-03-13 دانلود دانلود    
90-02 دانلود دانلود    
90-02-02 دانلود دانلود    
90-01-25 دانلود دانلود شمس  
90-01-01 دانلود دانلود    
89-11-08 دانلود دانلود    
89-09-09 دانلود دانلود    
89-08-13 دانلود دانلود    
89-02 دانلود دانلود    
89-02-31 دانلود دانلود    
89-02-10 دانلود دانلود    
89-01 دانلود دانلود    
89-01-28-2 دانلود دانلود    
89-01-28-1 دانلود دانلود    
88-11-30-2 دانلود دانلود    
88-11-30-1 دانلود دانلود    
88-10-25 دانلود دانلود    
88-10-04 دانلود دانلود    
88-09-13 دانلود دانلود    
88-08-15 دانلود دانلود    
88-06-29-2 دانلود دانلود    
88-06-29-1 دانلود دانلود    
88-04-25-2 دانلود دانلود    
88-04-25-1 دانلود دانلود    
87-12-16 دانلود دانلود    
87-08-17 دانلود دانلود    
87-07-26 دانلود دانلود    
87-04-21 دانلود دانلود    
87-04-15 دانلود دانلود    
87-04-07 دانلود دانلود    
یدالله باصری منش5 دانلود دانلود    
یدالله باصری منش4 دانلود دانلود    
یدالله باصری منش3 دانلود دانلود    
یدالله باصری منش2 دانلود دانلود    
یدالله باصری منش1 دانلود دانلود