لحن داودی


برهانی

تاریخ سرعت 64 سرعت 128  
95/09/14 دانلود دانلود امیدوار چنانم که کار بسته برآید
95/08/27 دانلود دانلود بگذار تا مقابل روی تو بگذریم
95/06/18 دانلود دانلود گفتمش سیر ببینم مگر از دل برود
95/05/21 دانلود دانلود خوش است خلوت اگر یار یار من باشد
94/11/29 دانلود دانلود شب عاشقان بی‌دل چه شبی دراز باشد
94/11/22 دانلود دانلود چنان به موی تو آشفته‌ام به بوی تو مست
94/10/24 دانلود دانلود تو از هر در که بازآیی بدین خوبی و زیبایی
94/10/17 دانلود دانلود سر تسلیم نهادیم به حکم و رایت
94/09/01 دانلود دانلود فریاد من از فراق یارست
93/05/31 دانلود دانلود تو سلطاني به حسن امروز و مه رويان گداي تو
93/03/02 دانلود دانلود تا کی ای جان اثر وصل تو نتوان دیدن
91/12/24 دانلود دانلود مگوییدم سخن جز از جمالش
91/12/24 دانلود دانلود مگوییدم سخن جز از جمالش
91/07/28 دانلود دانلود زنده کدامست بر هوشیار
90/03/26 دانلود دانلود  
89/01/20 دانلود دانلود  
88/10/11 دانلود دانلود
برهانی دانلود دانلود