لحن داودی

دانشگرتاریخ 16 128  
96-6-30   دانلود در بیان شرذمه‌یی از مقامات و مجموعه‌یی از کرامات قدوة النقباء و نخبة النجباء جناب قاسم سلام اللّه علیه
96-2-3 دانلود دانلود بر در تو من رو بخاک عجز ناله میکنم کای اله من
95-12-27 دانلود دانلود شبی چنین در هفت آسمان به رحمت باز
95-12-06 دانلود دانلود يا رب! گناه اهل جهان را به ما ببخش
95-11-21 دانلود دانلود مرا هرچند رانی دیگر آیم
95-09-21 دانلود دانلود آن شاه که از دوست ملقب به رضا بود
95-08-21 دانلود دانلود خداوندا تو آن کن کز تو شاید
95-08-16 دانلود دانلود اگرم حیات بخشی و گرم هلاک خواهی
95-08-09 دانلود دانلود گفتی مرا کن ذکر هو سبحانه سبحانه
95-07-25 دانلود دانلود بشنو از مجنون مکرر قصه ای
95-07-04 دانلود دانلود یارب از ما چه فلاح آید اگر تو نپذیری
95-06-25 دانلود دانلود سر جانان ندارد هر که او را خوف جان باشد
95-06-12 دانلود دانلود خداوندا به یادت راه پویم
95-05-31 دانلود دانلود ز حد بگذشت مشتاقی و صبر اندر غمت یارا
95-04-25 دانلود دانلود نوش من نیش مکن دورم از خویش من
95-03-20 دانلود دانلود خداوندا مفرسایم زغم تن
94-12-07 دانلود دانلود تویی آنکس که باشی روی آور
94-12-06 دانلود دانلود ز اشتیاق تو جانم به لب رسید، کجایی؟
94-11-23 دانلود دانلود خدایا میل طاعت بخش بر ما
94-10-24 دانلود دانلود آن را که جای نیست همه شهر جای اوست
94-09-08 دانلود دانلود سخت مست و بیخود و آشفته ام
91-12-17 دانلود دانلود من در او میزنم امروز، باشد وا شود
90-04-31 دانلود دانلود
89-05-11 دانلود دانلود
89-03-02-2 دانلود دانلود  
89-03-02-1 دانلود دانلود  
89-02-10 دانلود دانلود  
89-01-24 دانلود دانلود  
89-01-04 دانلود دانلود  
90-01-03 دانلود دانلود  
89-01-02 دانلود دانلود  
89-01-01 دانلود دانلود  
88-05-15 دانلود دانلود  
88-04-05 دانلود دانلود  
دانشگار 3 دانلود دانلود  
دانشگار 2 دانلود دانلود  
دانشگار 1 دانلود دانلود