لحن داودی چنان محبوب بود                    لیك بر محروم بانگ چوب بود
ابراهیمی

تاریخ 24 128
94-05-20 دانلود دانلود ای سرو بلند قامت دوست *** وه وه که شمایلت چه نیکوست سعدی