لحن داودی چنان محبوب بود                    لیك بر محروم بانگ چوب بود
اسلامیه

تاریخ 24 128
95-01-24 دانلود دانلود صحن بستان ذوق بخش و صحبت یاران خوش است**وقت گل خوش باد کز وی وقت میخواران خوش است حافظ
95-01-19 دانلود دانلود نماز شام غریبان چو گریه آغازند***به مویه های غریبان قصه پردازند حافظ
95-01-13 دانلود دانلود من نه آن رندم که ترک شاهد و ساغر کنم**محتسب داند که من این کارها کمتر کنم حافظ
95-01-05 دانلود دانلود ای پیک راستان خبر یار ما بگو***احوال گل به بلبل دستان سرا بگو عراقی
94-10-04 دانلود دانلود مرا گر یار بنوازد، زهی دولت زهی دولت***وگر درمان من سازد، زهی دولت زهی دولت عراقی
94-09-19 دانلود دانلود گفتم آهن دلی کنم چندی***ندهم دل به هیچ دلبندی سعدی
94-08-03 دانلود دانلود آن شنیدستم یکی ز اصحاب حال***کاندرین عهد از رفیقان طریق عمان سامانی
94-05-25 دانلود دانلود در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد *** عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد حافظ
94-04-25 دانلود دانلود عاشق و معشوق را راهی بود از دل بدل*** امشبم این نکته روشن گشت از آنشمع چگل فیض کاشانی
91-08-11 دانلود دانلود تا صورت و پیوند جهان بود علی بود  
91-06-23 دانلود دانلود گرد جهان گردیده من چون روی تو نادیده من
91-02-22 دانلود دانلود شراب و عیش نهان چیست کار بی‌بنیاد
91-02-21 دانلود دانلود دوش با من گفت پنهان کاردانی تیزهوش  
91-01-14 دانلود دانلود سوم جناب آقای حائری