لحن داودی چنان محبوب بود                    لیك بر محروم بانگ چوب بود
آقای فروزانی-گلستان

تاریخ 24 128
1394/05/09 دانلود دانلود جاده شاهست آن زین سو روان - وآن از آن سو صادران و واردان مثنوی معنوی
1394/04/28 دانلود دانلود گفت دلقک من نمی‌گویم گذار مثنوی معنوی
1394/04/11 دانلود دانلود حکایت اشتر و گاو و قج که در راه بند گیاه یافتند هر یکی می‌گفت من خورم مثنوی معنوی
1394/04/06 دانلود دانلود عاقلان را چون بقا آمد ابد - پس به معنی این جهان باقی بود