لحن داودی چنان محبوب بود       لیك بر محروم بانگ چوب بود

قجری
تاریخ 24 128 شعر شاعر
96-08-7   دانلود آنان که ره عالم ارواح بپویند***مردانه ز آلایش تن دست بشویند فیض کاشانی
96-07-30   دانلود ای باد صبا سلام یاران برسان**شرح غم ما بغمگساران برسان باشی فیض کاشانی
96-07-28   دانلود گفتم رخت ندیدم گفتا ندیده باش ***گفتم ز غم خمیدم گفتا خمیده باشی فیض کاشانی
96-07-14   دانلود خوشه چین حسنم من گرد خرمنت ای ماه***بر امید احسانی آمدم بدین درگاه فیض کاشانی
96-07-13   دانلود کبيره ايست که خود را گمان کنم هستم***گناه ديگر آن کز مى خودى مستم فیض کاشانی
     96-07-07        دانلود خدایا از بدم بگذر ببخشا جرم و عصیانم***مبین در کرده زشتم به بین در نور ایمانم فیض کاشانی
     96-07-02        دانلود گر کشی و گر بخشی هر چه میکنی خوبست***کشتن از تو میزیبد بخشش از تو محبوبست فیض کاشانی
96-06-31   دانلود ای عاقلان دیوانه‌ام زنجیر زلف یار کو***بر شعلهای شوق دل پروانه‌ام دلدار کو فیض کاشانی
96-06-18   دانلود حق تعالی گفت درخمّ غدیر**با رسول الله ز آیات منیر عطار
96-03-28 دانلود دانلود با دل من جلو گلزار میگوید سخن**صد زبان بگشوده از یک یار میگوید سخن فیض کاشانی
96-02-10 دانلود دانلود عاشقان از لب خوبان می مستانه زدند**بنظر زلف دلاویز بتان شانه زدند فیض کاشانی
96-02-01 دانلود دانلود خاهم که خاک راه شوم زیر پای تو**تا ذره ذره‌ام همه گیرد هوای تو فیض کاشانی
96-01-27 دانلود دانلود گذشت موسم غم فصل وصل یار رسید**نوای دلکش بلبل به نوبهار رسید فیض کاشانی
96-01-25 دانلود دانلود زحمت مکش طبیب که این تب نمیرود**بی شربت بنفشهٔ آن لب نمیرود فیض کاشانی
96-01-24 دانلود دانلود زهر هجران میچشم از من چنین میخواهد او**جور دوری میکشم از من چنین میخواهد او فیض کاشانی
96-01-11 دانلود دانلود هر رنج که میرسد بجانم***از خود رسدم اگر بدانم فیض کاشانی
96-01-06 دانلود دانلود بر در تو من رو بخاک عجز ناله میکنم کای اله من**جرم کرده‌ام ظلم کرده‌ام پرده بپوش بر گناه من فیض کاشانی
96-01-04 دانلود دانلود مژده آمد از قدوم آنکه دل جویای اوست**جان باستقبالش آمد آنکه جان ماوای اوست فیض کاشانی
96-01-03 -- دانلود غم عشقت بحلاوت خورم و دلشادم****این عبادت بارادت کنم و آزادم فیض کاشانی
95-12-6 دانلود دانلود تا به کي حسرت برم بر کشتگان زار عشق***هر چه باداباد گويان ميروم بردار عشق فیض کاشانی
95-11-22 دانلود دانلود درین ره گر به ترک خود بگویی***ببینی کان چه می‌جویی خود اویی عراقی
95-11-21 -- دانلود آنکه پنهانست از چشم کسان پیداست کیست****در دل هر ذره خورشید نهان پیداست کیست فیض کاشانی
95-11-21 دانلود دانلود رو بر در تو آریم رانی و گر نوازی***جز تو کسی نداریم سازی و گر نسازی فیض کاشانی
95-10-30 -- دانلود در حریم قدس جانرا نیست بار از ننگ تن****ننگ تن یا رب بیفکن از روان پاک من فیض کاشانی
95-10-13 دانلود دانلود از برکات حسن تو جذب مراد میکنم***یاد خدای آیدم چون ز تو یاد میکنم فیض کاشانی
95-10-10 دانلود دانلود گر کشی و گر بخشی هر چه میکنی خوبست***کشتن از تو میزیبد بخشش از تو محبوبست فیض کاشانی
95-08-23 دانلود دانلود همه عمر بر ره تو رخ خود بخاک سودم***بکمینگه وصالت همه انتظار بودم فیض کاشانی
95-07-15 دانلود دانلود از پی آن نکار خواهم شد***در ره او غبار خواهم شد فیض کاشانی
95-05-10 دانلود دانلود باده بیار ساقیا تا که به می وضو کنم***مست خدا شوم نخست پس بنماز رو کنم فیض کاشانی
95-04-13 دانلود دانلود زحمت مکش طبیب که این تب نمیرود***بی شربت بنفشه آن لب نمیرود فیض کاشانی
95-03-27 دانلود دانلود دلا برخیز و پائی بر بساط خود نمائی زن***برندی سر برار آتش درین زهد ریائی زن فیض کاشانی
95-01-29 دانلود دانلود گذشت عمر و نکردیم هیچ کار دریغ***نه روزگار بماند و نه روزگار دریغ فیض کاشانی
95-01-20 دانلود دانلود از برکات حسن تو جذب مراد میکنم***یاد خدای آیدم چون ز تو یاد میکنم فیض کاشانی
95-01-05 دانلود دانلود غمی هست در دل که گفتن ندارد***شنفتن ندارد نهفتن ندارد فیض کاشانی
94-12-09 دانلود دانلود ای که میجویی برون از خویشتن دلدار خویش***در درون جان توست از خویشتن جو یار خویش فیض کاشانی
94-12-02 دانلود دانلود سالک راه حق بیا همت از اولیا طلب***همت خود بلند کن سوی حق ارتقا طلب فیض کاشانی
94-11-25 دانلود دانلود این جهان بی بقا هیچست هیچ***هر چه میگردد فنا هیچست هیچ فیض کاشانی
94-11-16 دانلود دانلود گفتم که روی خوبت از من چرا نهانست***گفتا تو خود حجابی ورنه رخم عیانست فیض کاشانی
94-09-27 دانلود دانلود جان ندارد جز تو کس یا مستغاث***خسته را فریاد رس یا مستغاث فیض کاشانی
94-09-22 دانلود دانلود تا بکی این نفس کافر کیش کافرتر شود***تا بچند این دیده بی شرم ننگ سر شود فیض کاشانی
94-08-24 دانلود دانلود هر چه باداباد گويان ميروم بردار عشق***تا به کي حسرت برم بر کشتگان زار عشق فیض کاشانی
94-08-17 دانلود دانلود من آئین جدائی را نمیدانم نمیدانم***من او، او من دو تائی را نمیدانم نمیدانم فیض کاشانی
94-08-10 دانلود دانلود ای خدا شرمنده‌ام از کثرت احسان تو***شرم بر شرمم فزاید چون کنم عصیان تو فیض کاشانی
94-07-24 دانلود دانلود بی‌دل و جان بسر شود بی‌تو بسر نمی‌شود***بی دو جهان بسر شود بی‌تو بسر نمی‌شود فیض کاشانی
94-07-23 دانلود دانلود رو بر در تو آریم رانی و گر نوازی***جز تو کسی نداریم سازی و گر نسازی فیض کاشانی
94-07-05 دانلود دانلود مراست دیدن روی تو بی‌نقاب لذیذ***چنانکه تشنه دو روزه است آب لذیذ فیض کاشانی
94-07-03 دانلود دانلود ای فتنها انگیخته آخر چه آشوبست این***ای خون عالم ریخته آخر چه آشوبست این فیض کاشانی
94-06-20 دانلود دانلود خوشه چین حسنم من گرد خرمنت ای ماه***بر امید احسانی آمدم بدین درگاه فیض کاشانی
94-06-05 دانلود دانلود بکجا روم زدستت بچه سان رهم زشستت *** همه جا رسیده شستت همه را گرفته دستت فیض کاشانی
94-05-09 دانلود دانلود میدمد هر دم خیالت روحی اندر قالبم *** روز میگردد ز خودرشید دلفروزت شبم فیض کاشانی
94-05-04 دانلود دانلود گفتم که روی خوبت از من چرا نهانست *** گفتا تو خود حجابی ورنه رخم عیانست فیض کاشانی
94-04-28 دانلود دانلود بهر جا راه گم کردم بر آوردم ز کویت سر *** بهر دلبر که دادم دل تو بودی حسن آن دلبر فیض کاشانی
94-04-07 دانلود دانلود خویش را از دست دادم روی او بنموده شد فیض کاشانی
94-03-31 دانلود دانلود خدایا از بدم بگذرببخشا جرم وعصیانم  
94-03-17 دانلود دانلود از برکات حسن تو جذب مراد ميکنم  
94-03-15 دانلود دانلود یاران میم ز بهر خدا در سبو کنید  
94-03-10 دانلود دانلود تا بکی این نفس کافر کیش کافرتر شود  
94-03-3 دانلود دانلود دل من بیاد جانان ز جهان خبر ندارد  
94-02-27 دانلود دانلود جان جز خیال رویت نقشی دگر نبندد  
94-02-18 دانلود دانلود همه عمر بر ره تو رخ خود به خاک سودم  
94-02-6 دانلود دانلود بر بیت خدا نورو ضیایی دگر آمد  
94-02-6 دانلود دانلود ای خدا این درد را درمان مکن  
94-02-4 دانلود دانلود ز روی مهوشان چشمم دمی دل بر نمی‌دارد  
94-01-28 دانلود دانلود ای که میجویی برون از خویشتن دلدار خویش  
94-01-21 دانلود دانلود ز هرچه آن غیر یار استغفرالله  
94-01-01 دانلود دانلود غم عشقت به حلاوت خورم و دلشادم  
93-12-22 دانلود دانلود گر کشی و گر بخشی هر چه میکنی خوبست  
93-12-15 دانلود دانلود زحمت مکش طبیب که این تب نمیرود  
93-12-08 دانلود دانلود در پردهٔ عاشقی نهان کیست  
93-11-26 دانلود دانلود عاشق و معشوق را راهی بود از دل بدل  
93-11-05 دانلود دانلود دوای درد ما را یار داند  
93-10-18 دانلود دانلود مژده آمد از قدوم آنکه دل جویای اوست  
93-09-28 دانلود دانلود گفتم که روی خوبت از من چرا نهانست  
93-09-13 دانلود دانلود تا بکی این نفس کافر کیش کافرتر شود  
93-08-09 دانلود دانلود اي خدا شرمنده ام از کثرت احسان تو  
93-07-11 دانلود دانلود ز تو کی توان جدایی چو تو هست و بود مایی  
93-06-21 دانلود دانلود گذر کن اي صبا در کوي جانان  
93-06-07 دانلود دانلود میدمد هر دم خیالت روحی اندر قالبم  
93-06-02 دانلود دانلود جان سوخته روئیست پروانه چنین باید  
93-05-24 دانلود دانلود ای که میجویی برون از خویشتن دلدار خویش  
93-05-12 دانلود دانلود بکجا روم زدستت بچه سان رهم زشستت  
93-03-30 دانلود دانلود در کف پياله دوش درآمد نگار من  
93-03-23 دانلود دانلود مژده آمد از قدوم آنکه دل جوياي اوست  
93-03-11 دانلود دانلود چه با من ميکند ياران ببينيد آن نگار من  
93-02-22 دانلود دانلود نوش من نیش مکن دورم از خویش من  
93-02-05 دانلود دانلود مرا تو دوست نداری خدا نخواسته باشد  
93-01-29 دانلود دانلود گر کشی و گر بخشی هر چه میکنی خوبست  
93-01-22 دانلود دانلود نیست چو من واپسی در همه واپسان  
93-01-08 دانلود دانلود بیا به سرم تا به پات جان بدهم  
92-12-25 دانلود دانلود ياران ميم ز بهر خدا در سبو کنيد  
92-12-09 دانلود دانلود خدایا از بدم بگذر ببخشا جرم و عصیانم  
92-12-02 دانلود دانلود در کف پياله دوش درآمد نگار من  
92-11-13 دانلود دانلود بسوی او نگرم کان ناز می‌بینم  
92-11-03 دانلود دانلود تا بکی این نفس کافر کیش کافرتر شود  
92-09-22 دانلود دانلود همه عمر بر ره تو رخ خود بخاک سودم  
92-09-15 دانلود دانلود زحمت مکش طبيب که اين تب نميرود  
92-09-09 دانلود دانلود دل از من بردی ای دلبر به فن آهسته آهسته  
92-08-02 دانلود دانلود سالک راه حق بیا همت از اولیا طلب  
92-08-02 دانلود دانلود خوشه چین حسنم من گرد خرمنت ای ماه  
92-07-28 دانلود دانلود میکنم هرچند پنهان میشود این راز فاش  
92-07-07 دانلود دانلود یاران میم ز بهر خدا در سبو کنید  
92-06-29 دانلود دانلود از برکات حسن تو جذب مراد ميکنم  
92-06-26 دانلود دانلود مژده آمد از قدوم آنکه دل جویای اوست  
92-06-21 دانلود دانلود خیزید، عاشقان، نفسی شور و شر کنیم  
92-06-15 دانلود دانلود جان جز خیال رویت نقشی دگر نبندد  
92-06-01 دانلود دانلود چه عجب کسی تو جانا که ندانمت چه چیزی  
92-05-30 دانلود دانلود نهال آرزو در سینه منشان گر خردمندی  
92-05-13 دانلود دانلود مرا هرچند رانی دیگر آیم  
92-04-23 دانلود دانلود به کجا روم ز دستت  
92-04-20 دانلود دانلود گفتم که روی خوبت چرا نهان است  
92-04-09 دانلود دانلود بر در تو من رو به خاک عجز ناله می کنم  
92-03-31 دانلود دانلود گفتم رخت ندیدم گفتا ندیده باشی  
92-03-16 دانلود دانلود دل از من بردی ای دلبر به فن آهسته آهسته  
92-02-27 دانلود دانلود ای باد صبا سلام یاران برسان  
92-02-20 دانلود دانلود خواهم که خاک راه شوم زیر پای تو  
92-02-15 دانلود دانلود دلا برخيز و پايي بر بساط خودنمايي زن  
92-01-25 دانلود دانلود زمهر اولیاء الله شانی کرده ام پیدا  
92-01-25 دانلود دانلود زمهر اولیاء الله شانی کرده ام پیدا  
92-01-23 دانلود دانلود ای عاقلان دیوانه‌ام زنجیر زلف یار کو  
92-01-16 دانلود دانلود رو بر در تو آریم رانی و گر نوازی  
92-01-02 دانلود دانلود عید آمد  
92-01-01 دانلود دانلود غم عشقت بحلاوت خورم و دلشادم  
91-12-25 دانلود دانلود همه عمر بر ره تو رخ خود بخاک سودم  
91-12-20 دانلود دانلود من و عشق و مستی عشق بجز این هنر ندارم  
91-11-29 دانلود دانلود سوی ما آکه نباشد سفری بهتر از ین  
91-11-19 دانلود دانلود سالک راه حق بیا همت از اولیا طلب  
91-11-15 دانلود دانلود بکجا روم زدستت بچه سان رهم زشستت  
91-11-13 دانلود دانلود ما ز می شوق او عاشق و مست آمدیم  
91-11-13 دانلود دانلود جام لبالب می از آن دستم آرزوست  
91-10-29 دانلود دانلود آنکه را هستی همیشه در طلب  
91-10-08 دانلود دانلود تا خیال روی او در آب دیده دیده ایم  
91-09-24 دانلود دانلود میدمد هر دم خیالت روحی اندر قالبم  
91-09-23 دانلود دانلود ای دو هفته ماه من  
91-08-28 دانلود دانلود کیست این پنهان مرا در جان و تن  
91-08-26 دانلود دانلود چشمی که ندیده نور آن رو
عمریست تا دل من با بیدلان نشسته
 
91-08-19 دانلود دانلود کجا نشان تو جویم  
91-08-18 دانلود دانلود گران شد بر دل من تن بیا تن گرد جان  
91-08-18 دانلود دانلود مرا هر دم خیالی رو نماید  
91-08-05-عید قربان-فیض دانلود دانلود دم بدم از تو غمی میرسد و من شادم  
91-07-23-فیض دانلود دانلود در کف پیاله دوش درآمد نگار من
گفتی مرا کن ذکر هو سبحانه سبحانه
زهرچه غیر یار استغفرالله ز بود مستعار استغفرالله
 
91-07-21-عراقی دانلود دانلود درین ره گر به ترک خود بگویی  
91-07-02-فیض دانلود دانلود خدایا مرا از من آزاد کن  
91-06-23-فیض دانلود دانلود سالک راه حق بیا همت از اولیا طلب  
91-06-19-شاه نعمت الله دانلود دانلود ایخوش آنروزی که ما جان در ره جانان کنیم  
91-06-10-شاه نعمت الله دانلود دانلود دل به دلبر گر دهی دلبر شوی  
91-06-09-فیض دانلود دانلود گفتم که روی خوبت از من چرا نهانست  
91-05-15-فیض دانلود دانلود تابه کی این نفس کافر کیش کافر تر شود  
91-04-11-فیض دانلود دانلود کو عشق کو سودای عشق تا در جهان غوغا نهم  
91-04-02-فیض دانلود دانلود ای دوای درد بیدرمان ما  
91-03-25-عطار دانلود دانلود پیش رویت دگران صورت بر دیوارند  
91-03-19-عطار دانلود دانلود چه عجب کسی تو جانا که ندانمت چه چیزی  
91-02-29-فیض دانلود دانلود دل از من بردی ای دلبر به فن آهسته آهسته  
91-02-29-فیض دانلود دانلود کو عشق کو سودای عشق تا در جهان غوغا نهم  
91-02-28-خواجه عبدالله دانلود دانلود هر تنی را رنگ و بویی داده سلطان ازل  
91-02-14-فیض دانلود دانلود دلا برخیز  
91-01-03-فیض دانلود دانلود همه عمر بر ره تو رخ خود بخاک سودم  
91-01-03-فیض دانلود دانلود بهار آمد بهار آمد چمن شد پر گل و ریحان  
90-12-14 دانلود دانلود خوشه چین حسنم من گرد خرمنت ای ماه  
90-07-29 دانلود دانلود  
90-07-22 دانلود دانلود  
90-02-22 دانلود دانلود  
90-01-20 دانلود دانلود  
90-01-07 دانلود دانلود  
89-10-26 دانلود دانلود  
89-10-16-2 دانلود دانلود  
89-10-16-1 دانلود دانلود  
89-10-12 دانلود دانلود  
89-10-10 دانلود دانلود  
89-09-11 دانلود دانلود  
89-08-20 دانلود دانلود  
89-03-09-2 دانلود دانلود  
89-03-09-1 دانلود دانلود  
89-03-07-2 دانلود دانلود  
89-03-07-1 دانلود دانلود  
89-02 دانلود دانلود  
89-02-17 دانلود دانلود  
89-02-10 دانلود دانلود  
89-01 دانلود دانلود  
89-01-28 دانلود دانلود  
88-11-22 دانلود دانلود  
88-11-18 دانلود دانلود  
88-10-17-2 دانلود دانلود  
88-10-17-1 دانلود دانلود  
88-10-13 دانلود دانلود  
88-09-27 دانلود دانلود  
88-08-14 دانلود دانلود  
88-08-09 دانلود دانلود  
88-08-03 دانلود دانلود  
88-06-02 دانلود دانلود  
88-05-28 دانلود دانلود  
88-04-26-2 دانلود دانلود  
88-04-26-1 دانلود دانلود  
88-04-12 دانلود دانلود  
88-03-08 دانلود دانلود  
87-06-21 دانلود دانلود  
87-06-14 دانلود دانلود  
قجری8 دانلود دانلود  
قجری7 دانلود دانلود  
قجری6 دانلود دانلود  
قجری5 دانلود دانلود  
قجری4 دانلود دانلود  
قجری3 دانلود دانلود  
قجری2 دانلود دانلود  
قجری1 دانلود دانلود