لحن داودی چنان محبوب بود                    لیك بر محروم بانگ چوب بود

قدرتی-همدان
تاریخ 16 128   شاعر
96-06-30   دانلود آنی تو که حال دل نالان دانی***احوال دل شکسته بالان دانی باباطاهر
94-04-28 دانلود دانلود نسیمی کز بن آن کاکل آیو *** مرا خوشتر ز بوی سنبل آیو باباطاهر
93-06-28 دانلود دانلود به دریا بنگرم دریا تو بینم  
93-01-10 دانلود دانلود ای دل اگر عاشقی در پی دلدار باش  
92-06-30 دانلود دانلود دلم از عشق خوبان گیج و ویجه  
92-06-28 دانلود دانلود ای دل اگر عاشقی در پی دلدار باش  
92-01-09 دانلود دانلود الهی بــی پنـاهــان را پنــاهـی  
90-08-27 دانلود دانلود    
90-08-19 دانلود دانلود    
90-01-04 دانلود دانلود