لحن داودی چنان محبوب بود                    لیك بر محروم بانگ چوب بود
گودرزی

تاریخ 24 128
94-11-01 دانلود دانلود چه کنم که دل نسازم هدف خدنگ او من***به چه عذر جان نبخشم به دو چشم شنگ او من عراقی
94-05-23 دانلود دانلود ای امیر انجمن پیر مغان *** فیض بخش جمله باده کشان اسرار عشق
94-05-22 دانلود دانلود هر جمالی که بر افروخت خریدار شدیم *** هر که مهرش دل ما برد گرفتار شدیم فیض کاشانی
94-04-21 دانلود دانلود بیا، که بی‌تو به جان آمدم ز تنهایی عراقی
94-03-24 دانلود دانلود هله نومید نباشی که تو را یار براند  
94-01-30 دانلود دانلود بیا، که بی‌تو به جان آمدم ز تنهایی
93-11-22 دانلود دانلود بنشسته ام من بر درت تا بوک برجوشد وفا  
93-11-17 دانلود دانلود نخستین باده کاندر جام کردند  
93-11-10 دانلود دانلود تماشا مي کند هر دم دلم در باغ رخسارش  
93-11-02 دانلود دانلود چه دانستم که این سودا مرا زین سان کند
93-10-12 دانلود دانلود جانا قبول گردان این جست و جوی ما را