لحن داودی


حامدی
تاریخ 16  128  
95-06-11 دانلود دانلود مرا دو دیده به راه و دو گوش بر پیغام
93-12-21 دانلود دانلود ای صوفی سرگردان، در بند نکونامی
93-09-14 دانلود دانلود تا چه شود، به‌عاقبت، در طلب تو، حالِ من
93-07-13 دانلود دانلود یار من آن که لطف خداوند یار اوست
93-05-09 دانلود دانلود خرما نتوان خوردن ازین خار که کشتیم
92-12-11 دانلود دانلود کس به چشمم در نمی‌آید که گویم مثل اوست
92-12-09 دانلود دانلود ز دستم بر نمی‌خیزد که یک دم بی تو بنشینم
91-07-13 دانلود دانلود خلاف دوستی کردن به ترک دوستان گفتن
91-06-17 دانلود دانلود اسرار العشق-گاه رانم رخش در ملک فنا
91-06-17 دانلود دانلود اسرار العشق-چشم مست تو عجب حال غریبی دارد
91-06-16 دانلود دانلود هزار عهد بکردم که گرد عشق نگردم
89-11-17 دانلود دانلود  
89-11-14 دانلود دانلود  
88-11-09 دانلود دانلود  
88-09-13 دانلود دانلود  
88-08-15 دانلود دانلود  
88-05-15 دانلود دانلود  
حامدی 2 دانلود دانلود  
حامدی 1 دانلود دانلود