لحن داودی چنان محبوب بود                    لیك بر محروم بانگ چوب بود


حسینی
تاریخ 24 128 شعر شاعر
1396/08/19   دانلود باز دلبر میزند ساز جنون***تا کند دل را برم دریای خون اسرالعشق
1396/08/18   دانلود در سواد زلف او کار دل از سودا گذشت*** داستان ما ثمر شد قصه از غوغا گذشت اسرالعشق
1396/08/12   دانلود بود آیا که خرامان ز درم بازآیی؟**گره از کار فروبسته ما بگشایی؟ عراقی
1396/08/05   دانلود جانا همه عالَم   را   بازار   تو   می بینم**مرد وزن وخاص وعام در کار تو می بینم عراقی
1395/12/10 دانلود دانلود بود آیا که خرامان ز درم بازآیی؟***گره از کار فروبستهٔ ما بگشایی؟ عراقی
1395/09/05 دانلود دانلود مطربا این پرده زن کان یار ما مست آمدست***وان حیات باصفای باوفا مست آمدست مولوی
1395/09/05 دانلود دانلود ساربانا اشتران بین سر به سر قطار مست***میر مست و خواجه مست و یار مست اغیار مست مولوی
1395/08/21 دانلود دانلود حسب حالی ننوشتی و شد ایامی چند***محرمی کو که فرستم به تو پیغامی چند حافظ
1395/08/21 دانلود دانلود تماشا مي کند هر دم دلم در باغ رخسارش***به کام دل همي نوشد مي لعل شکر بارش عراقی
1395/08/04 دانلود دانلود مژده ای دل که مسیحا نفسی می‌آید***که ز انفاس خوشش بوی کسی می‌آید حافظ
1395/05/17 دانلود دانلود یارا بهشت صحبت یاران همدم است **دیدار یار نامتناسب جهنم است سعدی
1395/03/14 دانلود دانلود چه خوش باشد! که دلدارم تو باشی***ندیم و مونس و یارم تو باشی عراقی
1395/01/06 دانلود دانلود دل ز راه دیدگان افتاد اندر دام زهد***این دل دیوانه را بنگر که از دریا گذشت  
1394/12/21 دانلود دانلود اي عزيز وقت اي پير زمان***نور بخش قلب جمله سالكان  
1394/11/15 دانلود دانلود هر شب دل پر خونم بر خاک درت افتد***باشد که چو روز آید بروی گذرت افتد عراقی
1394/11/02 دانلود دانلود این کیست این این کیست این این یوسف ثانی است این مولوی
1394/10/25 دانلود دانلود مرا می‌بینی و هر دم زیادت می‌کنی دردم***تو را می‌بینم و میلم زیادت می‌شود هر دم حافظ
1394/09/06 دانلود دانلود از کرم در من بیچاره نظر کن نفسی***که ندارم به جز از لطف تو فریادرسی عراقی
1394/07/16 دانلود دانلود ما در ره عشق تو اسيران بلاييم***کس نیست چنین عاشق بیچاره که ماییم مولوی
1394/05/02 دانلود دانلود هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود*** هرگز از یاد من آن سرو خرامان نرود حافظ
94-02-18 دانلود دانلود جانا نخست ما را مرد مدام گردان  
94-02-04 دانلود دانلود ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد  
94-01-20 دانلود دانلود راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد  
94-01-20 دانلود دانلود سحرم دولت بیدار به بالین آمد  
93-12-15 دانلود دانلود بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم  
93-11-10 دانلود دانلود خوش آن ساعت که یار از در آیو  
93-10-23 دانلود دانلود سال‌ها دل طلب جام جم از ما می‌کرد  
93-08-23 دانلود دانلود ترک سر‌مستی مرا دامن کشانم می‌کشد  
93-08-08 دانلود دانلود کیست این پنهان مرا در جان و تن  
93-07-13 دانلود دانلود به روی دلبری گر مایل هستم  
93-07-13 دانلود دانلود بخت بازآید از آن در که یکی چون تو درآید  
93-07-10 دانلود دانلود بیا تا برآریم دستی ز دل  
93-06-13 دانلود دانلود ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار  
93-03-30 دانلود دانلود بود آیا که خرامان ز درم بازآیی  
93-03-2 دانلود دانلود ساقی ای از در درآمد بی حجاب  
93-01-22 دانلود دانلود چو تو آمدی مرا بس که حدیث خویش گفتم  
93-01-15 دانلود دانلود رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند  
92-11-18 دانلود دانلود مرا می‌بینی و هر دم زیادت می‌کنی دردم  
92-09-22 دانلود دانلود ای عزيز وقت ای پير زمان-اسرارالعشق  
92-09-08 دانلود دانلود بیا تا برآریم دستی ز دل  
92-09-08 دانلود دانلود خوش آن ساعت که یار از در در آیو  
92-08-03 دانلود دانلود فاش می‌گویم و از گفته خود دلشادم  
92-08-02 دانلود دانلود تا صورت پیوند جهان بود علی بود  
92-06-29 دانلود دانلود گفتم غم تو دارم گفتا غمت سر آید  
92-06-26 دانلود دانلود امروز امیر در میخانه تویی تو  
92-06-08 دانلود دانلود روی بنما و وجود خودم از یاد ببر  
92-04-07 دانلود دانلود سحرم دولت بیدار به بالین آمد  
92-02-26 دانلود دانلود ای پیک پی‌خجسته که داری نشان دوست  
92-01-16 دانلود دانلود بود آیا که در میکده‌ها بگشایند  
91-12-11 دانلود دانلود به خدا اگر بمیرم که دل از تو برنگیرم  
91-11-27 دانلود دانلود ز دستم بر نمی‌خیزد که یک دم بی تو بنشینم  
91-10-01 دانلود دانلود من بی مایه که باشم که خریدار تو باشم  
91-10-01 دانلود دانلود بخند مولی تو دلها شاد گردان  
91-09-24 دانلود دانلود از سر کوی تو هر کو به ملالت برود  
91-09-17 دانلود دانلود تا ز میخانه و می نام و نشان خواهد بود
دوش می‌آمد و رخساره برافروخته بود
 
91-09-10 دانلود دانلود ای صبا نکهتی از کوی فلانی به من آر  
91-09-02 دانلود دانلود باز ساقی برکشید از دل خروش-عمان سامانی  
91-08-26 دانلود دانلود من بیمایه که باشم که خریدار تو باشم  
91-08-12 دانلود دانلود گفتم غم تو دارم گفتا غمت سر آید  
91-07-28 دانلود دانلود خسته عشق تو بیچاره شفا را چه کند  
91-07-21 دانلود دانلود مشنو ای دوست که غیر از تو مرا یاری هست  
91-07-21 دانلود دانلود به سرآيم آمد ناگه ،‌ آن كه كشيده زمن دامن-تو ای پری کجایی  
91-07-07 دانلود دانلود مرا عاشقی شیدا، فارغ از دنیا تو کردی تو کردی تو کردی  
91-06-17 دانلود دانلود اسرار العشق-ای عزیزوقت ای پیر زمان  
91-06-03 دانلود دانلود سعدی-چه کند بنده که بر جور تحمل نکند  
91-03-26 دانلود دانلود سعدی-تو از هر در که بازآیی بدین خوبی و زیبایی  
91-03-19 دانلود دانلود شاه نعمت‌الله ولی-ز سودای سر زلفت پریشانم به جان تو  
91-03-12 دانلود دانلود حافظ-روی بـنـمـا و وجـــود خــودم از یــاد بـبـر  
91-02-29 دانلود دانلود عراقی-دلی یا دلبری، یا جان و یا جانان، نمی‌دانم  
91-02-22 دانلود دانلود سعدی-مرا دو چشم به راه و دو گوش بر پیغام  
91-02-01 دانلود دانلود حافظ-دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند  
91-02-01 دانلود دانلود حافظ-دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند  
90-10-30 دانلود دانلود حافظ-لطف خدا بیشتر از جرم ماست  
90-09-18 دانلود دانلود    
90-08-27 دانلود دانلود    
90-07-29 دانلود دانلود    
90-07-28 دانلود دانلود    
90-07-21 دانلود دانلود    
90-07-14 دانلود دانلود    
90-07-08 دانلود دانلود    
90-06-18 دانلود دانلود    
90-05-07 دانلود دانلود    
90-04-10 دانلود دانلود    
90-03 دانلود دانلود    
90-03-06 دانلود دانلود    
90-02-09 دانلود دانلود    
90-01-25 دانلود دانلود    
90-01-20 دانلود دانلود    
89-10-05 دانلود دانلود    
89-10-02 دانلود دانلود    
89-09-19 دانلود دانلود    
89-08-14 دانلود دانلود    
89-08-06 دانلود دانلود    
89/03/06-2 دانلود دانلود    
89/03/06-1 دانلود دانلود    
89/02/17 دانلود دانلود    
89/02/10 دانلود دانلود    
89/01/27 دانلود دانلود    
88/12/28 دانلود دانلود    
88/12/02 دانلود دانلود    
88/12/01 دانلود دانلود    
88/11/30 دانلود دانلود    
88/11/23-2 دانلود دانلود    
88/11/23-1 دانلود دانلود    
88/10/25 دانلود دانلود    
88/10/18 دانلود دانلود    
88/09/29 دانلود دانلود    
88/09/27 دانلود دانلود    
88/09/13 دانلود دانلود    
88/08/29 دانلود دانلود    
88/08/18 دانلود دانلود    
88/08/01 دانلود دانلود    
88/07/03-2 دانلود دانلود    
88/07/03-1 دانلود دانلود    
88/04/19 دانلود دانلود    
88/04/11 دانلود دانلود    
88/04/04 دانلود دانلود    
88/02/31 دانلود دانلود    
87/04/20 دانلود دانلود    
87/04/15 دانلود دانلود    
87/04/07 دانلود دانلود    
87/03/24 دانلود دانلود    
87/03/14 دانلود دانلود    
حسینی 8 دانلود دانلود    
حسینی 7 دانلود دانلود    
حسینی 6 دانلود دانلود    
حسینی 5 دانلود دانلود    
حسینی 4 دانلود دانلود    
حسینی 3 دانلود دانلود    
حسینی 2 دانلود دانلود    
حسینی 1 دانلود دانلود