لحن داودی چنان محبوب بود                    لیك بر محروم بانگ چوب بود
کیپور-گلستان

تاریخ 24 128
95-03-09 دانلود دانلود باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش***بر جفای خار هجران صبر بلبل بایدش حافظ
95-02-26 دانلود دانلود آن یار کز او خانه ما جای پری بود***سر تا قدمش چون پری از عیب بری بود حافظ
94-07-16 دانلود دانلود خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود***به هر درش که بخوانند بی‌خبر نرود حافظ
94-07-16 دانلود دانلود بسر غیر ته سودائی ندیرم***بدل جز ته تمنائی ندیرم باباطاهر
94-07-05 دانلود دانلود بشو یاد تو ای مه پاره هستم***بروز از درد و غم بیچاره هستم باباطاهر
94-07-02 دانلود دانلود سرم سودای گیسوی ته دیره***دلم میل گل روی ته دیره باباطاهر
94-06-26 دانلود دانلود چرا دایم بخوابی ای دل ای دل***ز غم در اضطرابی ای دل ای دل باباطاهر
94-06-22 دانلود دانلود هر آنکس مال و جاهش بیشتر بی***دلش از درد دنیا ریشتر بی باباطاهر
94-06-05 دانلود دانلود الاله کوهسارانم تویی یار***بنوشه جو کنارانم تویی یار باباطاهر
94-05-25 دانلود دانلود به صحرا بنگرم صحرا ته وینم***به دریا بنگرم دریا ته وینم باباطاهر
94-04-21 دانلود دانلود مو از جور بتان دل ریش دیرم *** ز لاله داغ بر دل ریش دیرم باباطاهر
94-04-07 دانلود دانلود دلا از دست تنهایی بجانم***ز آه و ناله ی خود در فغانم باباطاهر