لحن داودی

صفحه اصلی


خدادوست

تاریخ 24 128                 شعر 
92-10-13 دانلود دانلود من و هزار گدا همچو من بنزد تو هيچست
92-10-06 دانلود دانلود بی‌دل گمان مبر که نصیحت کند قبول
92-10-05 دانلود دانلود مستی دهد زیارت خاک جم ای عجب- گنجبنةالاسرار
92-09-28 دانلود دانلود خوش نباشد از تو شمشیر آختن- گنجبنةالاسرار
92-09-21 دانلود دانلود نه هر پرنده به پروانه میرسد در عشق- گنجبنةالاسرار
92-09-14 دانلود دانلود سری اندر گوش هر یک ، باز گفت- گنجبنةالاسرار
92-09-07 دانلود دانلود گوید او چون باده خواران الست- گنجبنةالاسرار
92-09-03 دانلود دانلود اول آدم ساز مستی؛ ساز کرد- گنجبنةالاسرار
92-08-26 دانلود دانلود دیگر از ساقی نشان باقی نبود- گنجبنةالاسرار
92-08-16 دانلود دانلود کیست این پنهان مرا در جان و تن-گنجبنةالاسرار
92-04-07 دانلود دانلود گر تیغ برکشد که محبان همی‌زنم
91-04-15 دانلود دانلود  
90-09-20 دانلود دانلود  
90-09-17 دانلود دانلود  
90-08 دانلود دانلود  
90-03-26 دانلود دانلود  
90-03-26 دانلود دانلود  
90-03-05 دانلود دانلود  
88-12 دانلود دانلود  
88-12-23 دانلود دانلود  
88-12-07 دانلود دانلود  
88-12-02 دانلود دانلود  
88-04-14 دانلود دانلود  
خدادوست دانلود دانلود