لحن داودی


خرم شاهی

تاریخ 16 128               شعر
92-02-19 دانلود دانلود چشم ما آبش به هر سو می رود
91-07-28 دانلود دانلود ای فغان از هی هی و هیهای دل
91-04-23 دانلود دانلود دل صفهٔ صفاست و ما صوفیان دل
90-04-10 دانلود دانلود  
89-01 دانلود دانلود