لحن داودی
رجالیان

تاریخ 16  128               شعر
93-09-21 دانلود دانلود عمر که بی‌عشق رفت هیچ حسابش مگیر
92-12-23 دانلود دانلود خوش خرامان می‌روی ای جان جان بی‌من مرو
92-12-22 دانلود دانلود بار الها راستان را در حریمت بار ده
92-07-04 دانلود دانلود نازنینی را رها کن با شهان نازنین
92-06-10 دانلود دانلود سریست مرا در جان
92-02-06 دانلود دانلود يا رب من بدانمي چيست مراد يار من
91-12-04 دانلود دانلود بیا دل بردل پر درد من ده
90-01-03 دانلود دانلود  
90-01-01 دانلود دانلود  
89-01-01 دانلود دانلود