لحن داودی چنان محبوب بود                    لیك بر محروم بانگ چوب بود

شهبازی
تاریخ 32 128 شعر شاعر
96/07/27   دانلود نه چندان آرزومندم که وصفش در بیان آید***و گر صد نامه بنویسم حکایت بیش از آن آید سعدی
96/07/13   دانلود اگر مراد تو ای دوست بی مرادی ماست***مراد خویش دگرباره من نخواهم خواست سعدی
96/07/06   دانلود شنیدم که مستی ز تاب نبید**به مقصوره مسجدی در دوید سعدی
96/06/31   دانلود یارب تو کریمی و کریمی کرم است**عاصی ز چه رو برون ز باغ ارم اس سعدی
96/06/26   دانلود جان و تنم ای دوست فدای تن و جانت**مویی نفروشم به همه ملک جهانت سعدی
96/06/19   دانلود من از آن روز که در بند توام آزادم**پادشاهم که به دست تو اسیر افتادم سعدی
96/06/12   دانلود ای یار ناگزیر که دل در هوای تست**جان نیز اگر قبول کنی هم برای تست سعدی
96/02/14 دانلود دانلود من اگر نظر حرامست بسی گناه دارم**چه کنم نمی‌توانم که نظر نگاه دارم سعدی
96/01/20 دانلود دانلود چون است حال بستان ای باد نوبهاری**کز بلبلان برآمد فریاد بی‌قراری سعدی
96/01/18 دانلود دانلود ثنا و حمد بی‌پایان خدا را**که صنعش در وجود آورد ما را سعدی
96/01/11 دانلود دانلود پیش ما رسم شکستن نبود عهد وفا را**الله الله تو فراموش مکن صحبت ما را سعدی
96/01/03 دانلود دانلود اگر مراد تو ای دوست بی مرادی ماست**مراد خویش دگرباره من نخواهم خواست سعدی
95/12/12 -- دانلود بیا تا برآریم دستی ز دل***که نتوان برآورد فردا ز گل سعدی
95/11/28 -- دانلود یارب این نامه سیه کرده بیفایده عمر****همچنان از کرمت بر نگرفتست امید سعدی
95/11/03 -- دانلود برخیز که می‌رود زمستان****بگشای در سرای بستان سعدی
95/08/21 دانلود دانلود باد گلبوی سحر خوش می‌وزد خیز ای ندیم***بس که خواهد رفت بر بالای خاک ما نسیم سعدی
95/08/06 دانلود دانلود بیا تا برآریم دستی ز دل***که نتوان برآورد فردا ز گل سعدی
95/07/29 دانلود دانلود الله تویی وز دلم آگاه تویی***درمانده منم دلیل هر راه تویی ابوسعید ابوالخیر
95/07/08 دانلود دانلود خبرت خرابتر کرد جراحت جدایی***چو خیال آب روشن که به تشنگان نمایی سعدی
95/04/18 دانلود دانلود از در درآمدی و من از خود به درشدم***گفتی کز این جهان به جهان دگر شدم سعدی
95/04/13 دانلود دانلود شب خیز که عاشقان به شب راز کنند***گرد در و بام دوست پرواز کنند ابوسعید ابوالخیر
95/03/13 دانلود دانلود تا بدین غایت که رفت از من نیامد هیچ کار***راستی باید به بازی صرف کردم روزگار سعدی
95/01/26 دانلود دانلود خداوندی چنین بخشنده داریم***که با چندین گنه امیدواریم سعدی
95/01/06 دانلود دانلود فرهاد را چو بر رخ شیرین نظر فتاد***دودش به سر درآمد و از پای درفتاد سعدی
94/12/14 دانلود دانلود من بی‌مایه که باشم که خریدار تو باشم***حیف باشد که تو یار من و من یار تو باشم سعدی
94/12/06 دانلود دانلود شنیدم که مستی ز تاب نبید***به مقصوره مسجدی در دوید سعدی
94/11/23 دانلود دانلود پیش ما رسم شکستن نبود عهد وفا را***الله الله تو فراموش مکن صحبت ما را سعدی
94/11/01 دانلود دانلود چه کند بنده که گردن ننهد فرمان را***چه کند گوی که عاجز نشود چوگان را سعدی
94/10/25 دانلود دانلود ای یار ناگزیر که دل در هوای تست***جان نیز اگر قبول کنی هم برای تست سعدی
94/10/03 دانلود دانلود بگذار تا بگرییم چون ابر در بهاران***کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران سعدی
94/09/27 دانلود دانلود تا بدین غایت که رفت از من نیامد هیچ کار***راستی باید به بازی صرف کردم روزگار سعدی
94/09/19 دانلود دانلود ما در خلوت به روی خلق ببستیم***از همه بازآمدیم و با تو نشستیم سعدی
94/09/06 دانلود دانلود گرم قبول کنی ور برانی از بر خویش***نگردم از تو و گر خود فدا کنم سر خویش سعدی
94/08/08 دانلود دانلود کهن شود همه کس را به روزگار ارادت***مگر مرا که همان عشق اولست و زیادت سعدی
94/08/14 دانلود دانلود بگذار تا بگرییم چون ابر در بهاران***کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران سعدی
94/07/03 دانلود دانلود تنم می‌بلرزد چو یاد آورم***مناجات شوریده‌ای در حرم سعدی
94/07/02 دانلود دانلود خداوندی چنین بخشنده داریم***که با چندین گنه امیدواریم سعدی
94/06/27 دانلود دانلود هر که سودای تو دارد چه غم از هر که جهانش***نگران تو چه اندیشه و بیم از دگرانش سعدی
94/06/26 دانلود دانلود اگر مراد تو ای دوست بی مرادی ماست*** مراد خویش دگرباره من نخواهم خواست سعدی
94/05/15 دانلود دانلود من اگر نظر حرامست بسی گناه دارم *** چه کنم نمی‌توانم که نظر نگاه دارم سعدی
94/05/02 دانلود دانلود اگر مراد تو ای دوست بی مرادی ماست*** مراد خویش دگرباره من نخواهم خواست سعدی
94-04-04 دانلود دانلود مشنو ای دوست که غیر از تو مرا یاری هست  
94-03-22 دانلود دانلود فرهاد را چو بر رخ شیرین نظر فتاد  
93-03-21 دانلود دانلود ندانمت به حقیقت که در جهان به که مانی  
94-03-13 دانلود دانلود تو از هر در که بازآیی بدین خوبی و زیبایی  
94-03-08 دانلود دانلود دو چشم مست میگونت ببرد آرام هشیاران  
94-03-01 دانلود دانلود صبر کن ای دل که صبر سیرت اهل صفاست  
94-02-24 دانلود دانلود خداوندی چنین بخشنده داریم  
94-02-18 دانلود دانلود چونست حال بُستان؟ ای باد نوبهاری
94-02-18 دانلود دانلود در آن نفس که بميرم در آرزوي تو باشم  
94-02-17 دانلود دانلود شنیدم که مستی ز تاب نبید  
94-02-03 دانلود دانلود نه من تنها گرفتارم به دام زلف زیبایی  
94-01-28 دانلود دانلود خرما نتوان خوردن ازین خار که کشتیم
94-01-27 دانلود دانلود بیا تا برآریم دستی ز دل
94-01-21
دانلود دانلود بخت بازآید از آن در که یکی چون تو درآید  
94-01-13
دانلود دانلود از هر چه می‌رود، سخن دوست خوش‌تر است  
94-01-02
دانلود دانلود آمد بهار خرم و رحمت نثار شد  
93-12-15 دانلود دانلود تو از هر در که بازآیی بدین خوبی و زیبایی  
93-12-07 دانلود دانلود تا بدین غایت که رفت از من نیامد هیچ کار  
93-11-23 دانلود دانلود چه کند بنده که گردن ننهد فرمان را  
93-11-16 دانلود دانلود بیا تا برآریم دستی ز دل  
93-11-10 دانلود دانلود نگویم آب و گلست آن وجود روحانی  
93-11-09 دانلود دانلود ندانمت به حقیقت که در جهان به که مانی  
93-11-03 دانلود دانلود اگر مراد تو ای دوست بی‌مرادیِ ماست  
93-10-28 دانلود دانلود بگذار تا بگرییم چون ابر در بهاران  
93-10-26 دانلود دانلود دلبرا پیش وجودت همه خوبان عدمند  
93-10-21 دانلود دانلود از هر چه می‌رود، سخن دوست خوش‌تر است  
93-10-12 دانلود دانلود برخیز تا به عهد امانت وفا کنیم  
93-10-09 دانلود دانلود
مشنو ای دوست که غیر از تو مرا یاری هست
 
93-09-28 دانلود دانلود
شنیدم که مستی ز تاب نبید
 
93-09-21 دانلود دانلود
ما در خلوت به روی خلق ببستیم
 
93-09-07 دانلود دانلود
ای که گفتی هیچ مشکل چون فراق یار نیست
 
93-08-29 دانلود دانلود
اگر مراد تو ای دوست بی‌مرادیِ ماست
 
93-08-22 دانلود دانلود
یارب از ما چه فلاح آید
 
93-08-16 دانلود دانلود
چنان به موی تو آشفته‌ام به بوی تو مست
 
93-08-16 دانلود دانلود
ما در خلوت به روی خلق ببستیم
 
93-08-02 دانلود دانلود
جان و تنم ای دوست فدای تن و جانت
 
93-08-01 دانلود دانلود
ما در خلوت به روی خلق ببستیم
 
93-07-18 دانلود دانلود
نه طریق دوستانست و نه شرط مهربانی
 
93-06-21 دانلود دانلود
من بی‌مایه که باشم که خریدار تو باشم
 
93-06-09 دانلود دانلود
مشنو ای دوست که غیر از تو مرا یاری هست
 
93-05-31 دانلود دانلود
شنیدم که مستی ز تاب نبید
 
93-05-24 دانلود دانلود
بگذار تا مقابل روی تو بگذریم
 
93-05-09 دانلود دانلود
من بی‌مایه که باشم که خریدار تو باشم
 
93-04-19 دانلود دانلود
چه کند بنده که گردن ننهد فرمان را
 
93-04-06 دانلود دانلود
خداوندی چنین بخشنده داریم
 
93-03-16 دانلود دانلود
ای یار ناگزیر که دل در هوای تست
 
93-03-11 دانلود دانلود
سحر هاتفی بگوشم بسرود این ندارا
 
93-03-01 دانلود دانلود
شنیدم که مستی ز تاب نبید
 
92-02-18 دانلود دانلود
ندانمت به حقیقت که در جهان به که مانی
 
93-02-11 دانلود دانلود
بیا تا برآریم دستی ز دل
 
93-02-05 دانلود دانلود
هر کس به تماشایی رفته‌ست به صحرایی
 
93-02-04 دانلود دانلود
من بی‌مایه که باشم که خریدار تو باشم
 
93-01-24 دانلود دانلود
آن دوست که من دارم وان یار که من دانم
 
93-01-22 دانلود دانلود
چونست حال بُستان ای باد نوبهاری
 
93-01-07 دانلود دانلود
جان و تنم ای دوست فدای تن و جانت
 
93-01-01 دانلود دانلود
مبارکتر شب و خرمترین روز
 
92-12-18 دانلود دانلود
خداوندی چنین بخشنده داریم
 
92-12-08 دانلود دانلود
شنیدم که مستی ز تاب نبید
 
92-11-25 دانلود دانلود
دلبرا پیش وجودت همه خوبان عدم اند
 
92-11-20 دانلود دانلود
چنان به موی تو آشفته‌ام به بوی تو مست
 
92-11-11 دانلود دانلود
از در درآمدی و من از خود به درشدم
 
92-11-04 دانلود دانلود
دو هفته می‌گذرد کان مه دوهفته ندیدم
 
92-10-27 دانلود دانلود
ما در خلوت به روی خلق ببستیم
 
92-10-20 دانلود دانلود
بیا تا برآریم دستی ز دل
 
92-10-13 دانلود دانلود
به جهان خرم از آنم که جهان خرم ازوست
 
92-09-15 دانلود دانلود
اگر دستم رسد روزی که انصاف از تو بستانم
 
92-09-01 دانلود دانلود
عمرها در پی مقصود به جان گردیدیم
 
92-08-09 دانلود دانلود
ما در خلوت به روی خلق ببستیم
 
92-07-26 دانلود دانلود
من بی‌مایه که باشم که خریدار تو باشم
 
92-07-21 دانلود دانلود
قیمت گل برود چون تو به گلزار آیی
 
92-07-11 دانلود دانلود
شنیدم که مستی ز تاب نبید
 
92-07-05 دانلود دانلود
ندانمت به حقیقت که در جهان به که مانی
 
92-06-22 دانلود دانلود
ای یار ناگزیر که دل در هوای تست
 
92-06-15 دانلود دانلود
ثنا و حمد بی‌پایان خدا را
 
92-06-08 دانلود دانلود بخت بازآید از آن در که یکی چون تو درآید
 
92-05-31 دانلود دانلود
بیا تا برآریم دستی ز دل
 
92-05-20 دانلود دانلود
اگر دستم رسد روزی که انصاف از تو بستانم
 
92-05-06 دانلود دانلود
کهن شود همه کس را به روزگار ارادت
 
92-04-23 دانلود دانلود از هر چه می‌رود سخن دوست خوشترست
 
92-04-13 دانلود دانلود برخیز تا به عهد امانت وفا کنیم  
92-04-07 دانلود دانلود چونست حال بُستان؟ ای باد نوبهاری  
92-03-23 دانلود دانلود ما دل به غم تو بسته داریم ای دوست
 
92-03-10 دانلود دانلود کیست آن کس سر پیوند تو در خاطر نیست  
92-02-27 دانلود دانلود ز حد بگذشت مشتاقی و صبر اندر غمت یارا  
92-02-15 دانلود دانلود من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی  
92-02-13 دانلود دانلود آن کس که تورا شناخت جان را چه کند  
92-01-30سعدی دانلود دانلود ای جمله ی بی کسان عالم را کس  
92-01-09سعدی دانلود دانلود خداوندی چنین بخشنده داریم  
92-01-09سعدی دانلود دانلود چونست حال بُستان؟ ای باد نوبهاری  
91-12-04سعدی دانلود دانلود تو از هر در که بازآیی بدین خوبی و زیبایی  
91-11-26سعدی دانلود دانلود بیا تا برآریم دستی ز دل  
91-10-29 سعدی دانلود دانلود اگر دستم رسد روزی که انصاف از تو بستانم  
91-10-29 سعدی دانلود دانلود ما در خلوت به روی خلق ببستیم  
91-10-28 سعدی دانلود دانلود یـارب از مـا چـه فـلـاح آیـد اگـر تــو نـپــذیـری  
91-08-25 سعدی دانلود دانلود بیا تا برآریم دستی ز دل  
91-08-12 سعدی دانلود دانلود تا بدین غایت که رفت از من نیامد هیچ کار  
91-07-21 سعدی دانلود دانلود کهن شود همه کس را به روزگار ارادت؛  
91-06-31 سعدی دانلود دانلود عمرها در پی مقصود به جان گردیدیم  
91-06-23 سعدی دانلود دانلود در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم  
91-06-23 سعدی دانلود دانلود من بیمایه که باشم که خریدار تو باشم  
91-04-01 ابوسعید دانلود دانلود کهن شود همه کس را به روزگار ارادت  
91-03-18 ابوسعید دانلود دانلود شنیدم که مستی ز تاب نبید  
91-03-11 سعدی دانلود دانلود به جهان خرم از آنم که جهان خرم ازوست  
91-03-04 ابوسعید دانلود دانلود ما دل به غم تو بسته داریم ای دوست  
91-02-21 سعدی دانلود دانلود سفر دراز نباشد به پای طالب دوست  
91-02-15 سعدی دانلود دانلود دلبرا پیش وجودت همه خوبان عدمند  
91-02-01 سعدی دانلود دانلود من اگر نظر حرام است و بسی گناه دارم  
91-01-04 سعدی دانلود دانلود عید آمد  
91-01-03 سعدی دانلود دانلود خرما نتوان خوردن ازین خار که کشتیم  
90-12-14 سعدی دانلود دانلود    
90-12-04 سعدی دانلود دانلود    
90-11-28 سعدی دانلود دانلود  
90-10-29 دانلود دانلود    
90-10-24 دانلود دانلود    
90-10-15 دانلود دانلود    
90-10-01 دانلود دانلود    
90-09-25 دانلود دانلود    
90-08-12 دانلود دانلود    
90-08 دانلود دانلود    
90-07-22 دانلود دانلود    
90-05-23 دانلود دانلود    
90-05-20 دانلود دانلود    
90-04-12 دانلود دانلود    
90-03-06 دانلود دانلود    
90-03-05 دانلود دانلود    
90-02-01 دانلود دانلود    
90-01-18 دانلود دانلود    
90-01-12 دانلود دانلود    
90-01-11 دانلود دانلود    
90-01-07 دانلود دانلود    
90-01-04 دانلود دانلود    
89-11-22 دانلود دانلود    
89-10-22 دانلود دانلود    
89-10-19 دانلود دانلود    
89-10-10 دانلود دانلود    
89-10-03 دانلود دانلود    
89-09-19 دانلود دانلود    
89-09-14 دانلود دانلود    
89-08-28-1 دانلود دانلود    
89-08-28-2 دانلود دانلود    
89-08-21 دانلود دانلود    
89-08-09 دانلود دانلود    
89-03-30 دانلود دانلود    
89-03-21 دانلود دانلود    
89-03-07-02 دانلود دانلود    
89-03-07-1 دانلود دانلود    
89-02-17 دانلود دانلود    
89-02-10 دانلود دانلود    
89-01- دانلود دانلود    
88-12-21 دانلود دانلود    
88-12-07 دانلود دانلود    
88-11-22-2 دانلود دانلود    
88-11-22-1 دانلود دانلود    
88-10-10 دانلود دانلود    
88-09-19 دانلود دانلود    
88-08-22 دانلود دانلود    
88-08-18 دانلود دانلود    
88-04-12 دانلود دانلود    
88-04-05 دانلود دانلود    
88-03-31 دانلود دانلود    
88-03-22 دانلود دانلود    
88-03-08 دانلود دانلود    
87-08-24 دانلود دانلود    
87-08-02 دانلود دانلود    
87-07-28 دانلود دانلود    
87-07-25 دانلود دانلود    
87-06-21 دانلود دانلود    
87-06-03 دانلود دانلود    
87-05-11 دانلود دانلود    
87-03-19 دانلود دانلود    
شهبازی 9 دانلود دانلود    
شهبازی 8 دانلود دانلود    
شهبازی 7 دانلود دانلود    
شهبازی 6 دانلود دانلود    
شهبازی 5 دانلود دانلود    
شهبازی 4 دانلود دانلود    
شهبازی 3 دانلود دانلود    
شهبازی 2 دانلود دانلود    
شهبازی 1 دانلود دانلود