لحن داودی چنان محبوب بود                    لیك بر محروم بانگ چوب بود
شریفی- اراک
تاریخ 24 128
95-04-10 دانلود دانلود جانم فدای جان تو ای جان و ای جانان من**کفر منست آن زلف تو هم روی تو ایمان من شاه نعمت الله ولی
95-03-09 دانلود دانلود خوش درددلی دارم درمان به چه کار آید**با کفر سر زلفش ایمان به چه کار آید شاه نعمت الله ولی
95-03-02 دانلود دانلود توئی که راحت جانی و دیده را دیده**توئی که مثل جمال تو دیده نادیده شاه نعمت الله ولی
95-02-16 دانلود دانلود بندگانه گفتم ای سلطان گدای خود ببین**گفت ای درویش ما تو پادشاهی خود ببین شاه نعمت الله ولی
95-02-12 دانلود دانلود ما عاشق و مستیم و طلبکار خدائیم**ما باده پرستیم و از این خلق جدائیم شاه نعمت الله ولی
95-02-05 دانلود دانلود بهر جا راه گم کردم بر آوردم ز کویت سر**بهر دلبر که دادم دل تو بودی حسن آن دلبر فیض کاشانی
95-01-22 دانلود دانلود چون یار ما تو باشی ز اغیار فارغیم**چون کار ما توئی ز همه کار فارغیم فیض کاشانی
94-11-04 دانلود دانلود تا نفرماید بگو بشنو ز من آن را مگو***جان به جانان ده ولیکن سر جانان را مگو شاه نعمت الله ولی
94-10-13 دانلود دانلود حالی است مرا با می و مستان که چه گویم***رازیست میان من و رندان که چه گویم شاه نعمت الله ولی
94-07-05 دانلود دانلود چه خوش جمعیتی داریم از زلف پریشانش***بود دلشاد جان ما که دلدار است جانانش شاه نعمت الله ولی
94-07-05 دانلود دانلود خسته حالیم و ز زلف تو شفا می طلبیم***دردمندیم و ز وصل تو دوا می طلبیم شاه نعمت الله ولی
94-06-15 دانلود دانلود ما عاشق و مستیم و طلبکار خدائیم**ما باده پرستیم و از این خلق جدائیم شاه نعمت الله ولی
94-06-12 دانلود دانلود زهی چشمی که می بینیم دایم این لقای تو**منور کرد چشم ما همیشه آن ضیای تو شاه نعمت الله ولی