لحن داودی

 

 

طالبی نژاد

تاریخ 16  128  
 93-08-18 دانلود دانلود به صحرا بنگرم صحرا ته وینم-باباطاهر14
 93-07-24 دانلود دانلود دل از من برد و روی از من نهان کرد
 93-07-10 دانلود دانلود به صحرا بنگرم صحرا ته وینم-باباطاهر13
 92-07-12 دانلود دانلود خرم آن بقعه که آرامگه یار آن جاست
 92-01-01 دانلود دانلود به صحرا بنگرم صحرا ته وینم-باباطاهر12
 92-01-01 دانلود دانلود به صحرا بنگرم صحرا ته وینم-باباطاهر12
 92-01-01 دانلود دانلود گفتم غم تو دارم گفتا غمت سر آید
 91-12-27 دانلود دانلود به صحرا بنگرم صحرا ته وینم-باباطاهر11
 91-12-10 دانلود دانلود به صحرا بنگرم صحرا ته وینم-باباطاهر9
 91-12-03 دانلود دانلود زهی خجسته زمانی که یار بازآید
 91-08-11 دانلود دانلود به صحرا بنگرم صحرا ته وینم-باباطاهر8
 91-08-04 دانلود دانلود از سر کوی تو هر کو به ملالت برود
 91 دانلود دانلود به صحرا بنگرم صحرا ته وینم-باباطاهر7
 91 دانلود دانلود ترسم که اشک در غم ما پرده در شود
 91 دانلود دانلود به صحرا بنگرم صحرا ته وینم-باباطاهر6
 91 دانلود دانلود آنان که خاک را به نظر کیمیاکنند
 91 دانلود دانلود به صحرا بنگرم صحرا ته وینم-باباطاهر5
 91 دانلود دانلود روز هجران و شب فرقت یار آخر شد
 91 دانلود دانلود هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد
 91 دانلود دانلود دلم بی وصل ته شادی مبیناد-باباطاهر 4
 91 دانلود دانلود چو آن نخلم که بارش خورده باشند-باباطاهر 3
 91 دانلود دانلود تا ز میخانه و می نام و نشان خواهد بود
 91 دانلود دانلود باباطاهر 2
 91 دانلود دانلود به صحرا بنگرم صحرا ته وینم-باباطاهر2
 91 دانلود دانلود یوسف گمگشته بازآید به کنعان
 91-07-14 دانلود دانلود خطبه-تهران
 91-07-14 دانلود دانلود سلام ای قطب ایمان هادی راه
 90-07-13 دانلود دانلود سلام ای قطب ایمان هادی راه
 90-01-17 دانلود دانلود  
 90-01-11 دانلود- دانلود خطبه-بیدخت
 91-01-11 دانلود- دانلود  
 90-08-27 دانلود- دانلود خطبه-تهران
90-03-13 دانلود دانلود  
88-01-13 دانلود دانلود  
88-05-01 دانلود دانلود