لحن داودی

صفحه اصلی

وفائی

تاریخ 16 128  
96-06-30   دانلود عشق ورزیدم و عقلم به ملامت برخاست     
95-03-14 دانلود دانلود پروانه نمی‌شکیبد از دور
95-03-14 دانلود دانلود شکر ایزد را که دیدم روی تو
94-11-04 دانلود دانلود زین دو هزاران من و ما ای عجبا من چه منم
94-09-06 دانلود دانلود گر لب او شکند نرخ شکر می‌رسدش
  دانلود دانلود زنده‌ي جاويد كيست كشته‌ي شمشير دوست
94-01-23 دانلود دانلود  به نام خدایی که جان آفرید
93-12-1 دانلود دانلود ای کرده تو مهمانم در پیش درآ جانم
93-11-11 دانلود دانلود هر لحظه به شکلی بت عیار برآمد دل برد ونهان شد
93-09-14 دانلود دانلود آن دوست که من دارم وان یار که من دانم
93-07-06 دانلود دانلود هزار دشمنم ار می‌کنند قصد هلاک
93-04-01 دانلود دانلود با دوست باش گر همه آفاق دشمنند
92-08-05 دانلود دانلود هردل که به عاشقی زبون نیست
92-05-17 دانلود دانلود دیده از دیدار خوبان برگرفتن مشکل است
92-02-19 دانلود دانلود شنیدم که در وقت نزع روان
91-12-14 دانلود دانلود دوش با من گفت پنهان کاردانی تیزهوش
91-11-12 دانلود دانلود به جهان خرم از آنم که جهان خرم ازوست
91-10-17 دانلود دانلود مشنو ای دوست که غیر از تو مرا یاری هست
91-06-31 دانلود دانلود جانم فدای جان تو ای جان و ای جانان من
91-06-23 دانلود دانلود بیا ای راحت جانم که جان من فدای تو
91-06-17 دانلود دانلود هر دل که به عاشقی زبون نیست
91-06-09 دانلود دانلود مائیم که مظهر صفاتیم
91-04-09 دانلود دانلود هزار دشمنم ار می‌کنند قصد هلاک
91-02-22 دانلود دانلود خفتن عاشق یکیست بر سر دیبا و خار
91-01-18 دانلود دانلود  
90-12-05 دانلود دانلود  
90-09-04 دانلود دانلود  
90-08-13 دانلود دانلود  
90-07-16 دانلود دانلود  
90-07-14 دانلود دانلود  
90-03-12 دانلود دانلود  
90-03-06 دانلود دانلود  
89-11-20 دانلود دانلود  
89-11-07 دانلود دانلود  
89-10-05 دانلود دانلود  
89-09-07 دانلود دانلود  
89-08-21 دانلود دانلود  
89-08-13 دانلود دانلود  
89-02-16 دانلود دانلود  
88-12-21 دانلود دانلود  
88-10-03 دانلود دانلود  
88-07-26 دانلود دانلود  
88-03-23 دانلود دانلود  
87-06-28 دانلود دانلود  
87-03-24-2 دانلود دانلود  
87-03-24-1 دانلود دانلود  
وفائی8 دانلود دانلود  
وفائی7 دانلود دانلود  
وفائی6 دانلود دانلود  
وفائی5 دانلود دانلود  
وفائی4 دانلود دانلود  
وفائی3 دانلود دانلود  
وفائی2 دانلود دانلود  
وفائی1 دانلود دانلود