لحن داودی

یزدی

تاریخ سرعت16 سرعت 128 شعر
92-02-02 دانلود دانلود اگر سودای ما داری ز سودای جهان بگذر
92-01-18 دانلود دانلود اسم تو رحیم است ببخشد مارا
88-12 دانلود دانلود  
88-11-04 دانلود دانلود  
87-07-04 دانلود دانلود  
87-04-07 دانلود دانلود  
87-04-02 دانلود دانلود  
یزدی دانلود دانلود