لحن داودی چنان محبوب بود                    لیك بر محروم بانگ چوب بود
ذبیحی

  24 128
1 دانلود دانلود الهی الهی به عز و جلالت***بر احوال زارم بفرما نگاهی  
1 دانلود دانلود جز ز دمت دم نزنم یاعلی***در همه جا شد سخنم یا علی  
1 دانلود دانلود ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی  
1 دانلود دانلود مناجات مدح علی  
2 دانلود دانلود دعای سحر  
3 دانلود دانلود مناجات  
4 دانلود دانلود مناجات
5 دانلود دانلود مناجات  
6 دانلود دانلود مناجات  
7 دانلود دانلود ناجات  
8 دانلود دانلود مناجات  
9 دانلود دانلود مناجات  
10 دانلود دانلود مناجات  
11 دانلود دانلود مناجات  
12 دانلود دانلود مناجات  
13 دانلود دانلود مناجات  
14 دانلود دانلود مناجات  
15 دانلود دانلود مناجات  
16 دانلود دانلود مناجات  
17 دانلود دانلود مناجات  
18 دانلود دانلود مناجات  
19 دانلود دانلود مناجات  
20 دانلود دانلود مناجات  
21 دانلود دانلود مناجات  
22 دانلود دانلود مناجات  
23 دانلود دانلود مناجات  
24 دانلود دانلود مناجات  
25 دانلود دانلود مناجات  
26 دانلود دانلود مناجات  
27 دانلود دانلود مناجات  
28 دانلود دانلود مناجات